ABO- og Rh(D)-typing (ery)

- erytrocytter

Prøvetaking:

EDTA-blod, 2 prøverør.

Markering for "ny pasient" ved rekvirering av innkomstprøver til klinisk kjemi vil generere et "eventueltglass" for typing, til blodbanken. Undersøkelsen kan da etterbestilles i fire dager fra prøvetaking.
Prøvene skal merkes med fullt navn og alle 11 siffer i fødselsnummeret. Dette skal kontrolleres mot pasientens navnebånd, eller pasienten kan selv si sitt fødselsnummer.
Den som tar prøven skal kvittere på at dette er kontrollert ved å skrive sine initialer på navneetiketten på prøverørene.
Før en reservasjon av blod skal pasienten være typet i to separate prøver.

Indikasjoner:

Sammen med antistoffscreening (Type & Screen)

  • forut for alle blodtransfusjoner
  • i situasjoner der det forventes at pasienten kan få behov for blodtransfusjon (forut for operasjoner, biopsitaking osv.)
  • hos gravide ved ca 10 – 12 ukers graviditet, eventuelt på ny senere i svangerskapet hvis det er nødvendig

Sammen med direkte antiglobulin test (DAT) i navlestrengsblod fra barn av Rh-negative mødre, barn av mødre med blodtype O, og fra barn av mødre hvor det er påvist irregulære antistoffer under svangerskapet.
For vurdering av behovet for "Rh-profylakse" hos alle kvinner som undergår spontan eller provosert abort.

Bakgrunn:

ABO-systemets antigener finnes på erytrocytter og på de fleste kjerneholdige celler. Et individ har enten A eller B-antigenet (blodtype A eller B), begge antigenene (blodtype AB) eller ingen av dem (blodtype O). Individet har naturlig forekommende antistoffer mot det eller de antigenene det mangler. De naturlig forekommende antistoffene i ABO-systemet er ofte biologisk aggressive. Derfor skal det alltid være ABO-forlikelighet ved transfusjon.

Rh-systemets antigener finnes bare på erytrocytter. Det er mange antigener i Rh-systemet, men til vanlig typer man bare på D-antigenet, som er det sterkeste antigenet i systemet (d.v.s. det antigenet som oftest gir opphav til dannelse av antistoff), og det viktigste blodtypeantigenet utenom ABO-systemet. Alle som har D-antigenet kalles Rh positive. Alle som mangler D-antigenet kalles Rh negative. Antistoff mot D-antigenet (anti-D) er ikke naturlig forekommende hos Rh-negative individer, men vil først opptre etter immunisering.
ABO og Rh(D)-typing hører alltid sammen.

Svarrutiner:

Eget svarbrev fra Blodbanken. Nederste del av svarbrevet kan ved behov brukes til blodbestilling.

Publisert 27.01.2012 09:58 | Endret 19.12.2016 08:56

 Handler om