Aktivert partiell tromboplastintid (p)

- plasma
(APTT, tidligere ”Cephotest”)

Prøvetaking

Citratplasma.  Prøven må sentrifugeres innen 1 time.  Prøven er holdbar 2 timer etter sentrifugering for pasienter som får behandling med ufraksjonert heparin og 4 timer etter sentrifugering for andre pasienter.  P.g.a. kort holdbarhet av prøvematerialet, bør pasienten som hovedregel komme til prøvetakning ved laboratoriet.

Indikasjoner

Kontroll av behandling med ufraksjonert (intravenøs) heparin. Utredning av blødningstilstander/mistanke om blødersykdom (spesielt hemofili A og B). Screening på disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).  Ved heparinbehandling skal første kontrollprøve tas 4-6 timer etter start av behandlingen, deretter 1-2 ganger per døgn.

Bakgrunn

Testen er en screeninganalyse for arvelige og ervervede defekter i det indre koagulasjonssystem, og er i ulik grad følsom for nivå/aktivitet av koagulasjonsfaktorene faktor I (fibrinogen), II (protrombin), V, VIII, IX, X, XI og XII.

Referanseområde

30-42 sekunder

Tolkning

Høye verdier: Heparinbehandling, og når faktor VIII eller faktor IX er lav, noe som forekommer ved henholdsvis hemofili A og B. Dessuten sees høye verdier hos mange pasienter med tilstedeværelse av lupusantikoagulant, hos noen pasienter med moderat til alvorlig von Willebrands sykdom, ved disseminert intravaskulær koagulasjon, ved leversvikt, vitamin K-mangel, warfarinbehandling, behandling med lavmolekylært heparin (Fragmin, Klexane), ved behandling med de nye perorale antikoagulantia (spesielt dabigatran, men også rivaroksaban og apiksaban), ved sterkt redusert fibrinogenkonsentrasjon, og ved noen sjeldne, medfødte koagulasjonsdefekter (men ikke ved faktor VII-mangel). Faktor XII-mangel kan gi betydelig forlenget APTT, men gir ikke økt risiko for blødning (tvert imot kan de ha økt risiko for tromboembolier).

Lave verdier: Ingen klinisk betydning. 

Feilkilder

Langvarig stase kan gi lett forlenget APTT-tid. Forurensning av prøven med heparin kan gi betydelig forlenget APTT-tid. Uventet forhøyet APTT bør kontrolleres før man går videre med ytterligere utredning.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Utføres

Tønsberg

Publisert 27.01.2012 10:41 | Endret 19.12.2016 08:58

 Handler om