Albumin, mikrokvantitering (u)

- urin

("Mikroalbumin")

Prøvetaking

Hvis man ønsker å måle utskillelse pr tidsenhet, er det nødvendig med prøve av oppsamlet natturin.  Husk å angi diurese og oppsamlingstid. I motsatt fall er det tilstrekkelig med en spoturin, fortrinnsvis morgenurin.

Indikasjoner

Vurdering av risiko for nephropati hos pasienter med type I diabetes. Undersøkelsen bør reserveres for pasienter med minst 5 års sykehistorie, og begrenses til en gang årlig. Diagnostikk og kontroll av nyreskade ved hypertensjon.

Bakgrunn

Omkring 1 g albumin blir daglig filtrert gjennom nyrenes glomeruli. Det aller meste blir nedbrutt og reabsorbert i nyretubuli, slik at albuminutskillelsen i urin normalt ikke overskrider 30 mg/døgn, som med normal diurese betyr at urinen normalt inneholder mindre enn 20 mg /L albumin. Ved undersøkelse av urin med stix vil en moderat økning av albumin (mikroalbuminuri) vanligvis ikke oppdages, idet albuminfeltet først gir fargeomslag når albuminkonsentrasjonen kommer opp i 300 mg/L.
Mikroalbuminuri defineres som albuminutskillelse i området 30 – 300 mg/døgn i natturin. Mikroalbuminuri er et tidlig tegn på begynnende nephropati hos diabetikere, mens tilstanden ennå er reversibel. Behandling av eventuell hypertoni og bedre kontroll av blodsukkeret kan forsinke utviklingen av manifest nyresykdom hos pasienter med type I diabetes. Hos pasienter med hypertoni eller type II diabetes er mikroalbuminuri en indikator på økt risiko for hjerte-karsykdommer.

Svarrapportering

Resultatet utgis som konsentrasjon (mg/L), som utskilt mengde relatert til kreatininutskillelsen (mg/mmol kreatinin), og som utskilt mengde pr. tidsenhet (mg/døgn, bare hvis samletid og urinvolum er oppgitt).

Referanseområde

Konsentrasjon: Avhengig av diurese.

Utskilt mengde relatert til kreatininutskillelse: < 3 mg/mmol kreatinin
Utskilt mengde pr tidsenhet: <30 mg/døgn

Tolkning

Ved siden av å være et tidlig tegn på nephropati hos type I diabetikere, forekomme mikroalbuminuri ved en rekke kliniske tilstander som feber, hypertensjon, hjertesvikt, urinveisinfeksjoner og etter store fysiske anstrengelser, og albuminutskillelsen varierer mye fra dag til dag hos det enkelte individ. Hvis andre årsaker kan utelukkes, tyder funnet av mikroalbuminuri i området 30 – 300 mg/døgn for begynnende diabetisk eller hypertensiv nephropati, mens verdier over 300 mg/døgn taler for manifest nephropati.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 27.01.2012 14:54 | Endret 19.12.2016 08:45

 Handler om