Amfetamin (u)

Kvalitativ test for påvisning av amfetamin i 

- urin

Prøvetaking og prøvebehandling

Spoturin. Prøvegiver må være sikker identifisert, og skal være orientert om formålet med testingen. Prøven må tas under oppsyn. Se også laboratoiremedisinsk rådgiving om Undersøkelse på rusmidler i urin.

Indikasjon

Diagnostikk og oppfølging av amfetaminmisbruk i medisinsk øyemed.

Tolkning

For å hindre manipulering av prøven eller avgivelse av falsk prøve gjøres samtidig bestemmelse av U-kreatinin og U-pH. Kreatinin mindre enn 2,7 mmol/L og pH utenfor referanseområdet 4,5 - 8,0 bør gi mistanke om at det foreligger prøvemanipulering.

Den immunologiske metoden benytter to ulike antistoffer, ett monoklonalt og ett polyklonalt. L- og D-amfetamin gir positivt utslag med begge antistoffer, mens Ecstacy og andre amfetaminlignende stoffer kun gir positiv reaksjon i den monoklonale testen. I så fall blir resultatet utgitt som "Ikke påvist", men påhengt en kommentar om at reaksjonsmønsteret er slik man kan finne det ved tilstedeværelsen av Ecstacy. Visse psykofarmaka (fentiaziner) og antihistaminer kan imidlertid gi samme reaksjonsmønster.

Halveringstiden for amfetamin viser store variasjoner, men vanligvis kan amfetamin i urinen påvises 2-3 dager etter siste inntak.

NB! Det understrekes at den immunologiske metoden som benyttes i prinsippet er uspesifikk, og at prøvesikringskjeden ikke fullt ut er ivaretatt, slik at resultatet derfor ikke kan gi grunnlag for alvorlige sanksjoner mot prøvegiver. Hvis det primære formål for testingen er kontroll hvor resultatet vil kunne ha rettslig betydning og gi grunnlag for alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver, henvises til testing ved Statens Rettstoksikologiske Institutt.

Publisert 30.01.2012 12:46 | Endret 16.09.2014 13:26

 Handler om