Amylase, total (s/p)

-serum/plasma

Pasientforberedelse og prøvetaking  

Serum eller plasma. Plasma gir omtrent 25 % høyere verdier enn serum.

Indikasjon

Mistanke om akutt pankreatitt. Differentialdiagnostikk ved akutt abdomen.

Bakgrunn

Ved skade av pankreas og ved en del andre akutte buktilstander frigjøres amylase til bukhulen med påfølgende økt aktivitet i plasma.  Amylase produseres også i annet vev, bl.a. spyttkjertler, men sterkt økte plasmakonsentrasjoner ses bare ved akutt pankreatitt.
Amylase er et lite protein som utskilles i urinen.  Halveringstiden i plasma er ca. 12 timer.

Referanseområde

Serum: 120U/L 
Plasma: <150U/L 
 

Tolkning

Kun høye verdier har klinisk interesse.
Sterk økning (mer enn 10 ganger øvre referansegrense) ses så godt som bare ved akutt pankreatitt. Ved akutt pankreatitt kommer økningen noen få timer etter symptomdebut, når maksimum etter ca. ett døgn, og ved ukompliserte tilfeller normaliseres verdiene i løpet av 3-4 døgn.
Moderat økte verdier (5-10 ganger øvre referansegrense) ses ved pankreascyster, duktusokklusjon, akutte abdominalsykdommer utenfor pankreas (ulcus perforans, ileus) og ved alkoholisme.
Lett forhøyde verdier ses ved nyreinsuffisiens.
Konstant høye verdier (opptil 15 ganger normalnivået) uten kliniske symptomer kan sees ved makroamylasemi. Det foreligger da en kompleksforbindelse mellom amylase og et plasmaprotein, oftest IgA. Ved makroamylasemi vil amylaseaktiviteten i urin være lav.

Alarmgrense

Verdier > 500 U/L vil bli ringt ut.

Biologisk og analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 30.01.2012 13:05 | Endret 19.12.2016 08:49

 Handler om