Bilirubin, konjugert (s/p)

- serum/plasma

Pasientforberedelse og prøvetaking
Serum (heparinplasma).  Prøven bør beskyttes mot lys.

Indikasjoner
Utredning av ikterus (forhøyet totalbilirubin) av uklar etiologi.

Bakgrunn
Bilirubin er et nedbrytningsprodukt av hem, som inngår i viktige biologiske forbindelser som hemoglobin, myoglobin og diverse enzymer.  Det meste av bilirubinet i serum stammer fra destruksjon av gamle erythrocytter i det retikuloendotheliale system.  Det ukonjugerte bilirubinet er lite vannløselig og sirkulerer bundet til albumin.  Bilirubinet blir tatt opp av hepatocyttene, der det konjugeres, hovedsakelig til glukuronsyre (mono- og di-glukuronid).  Det vannløselige konjugerte bilirubinet utskilles så i tarmen via gallen.  Det konjugerte bilirubinet har en meget kort halveringstid i plasma, og utgjør normalt bare en liten fraksjon av totalbilirubinet.
Ved langvarig konjugert hyperbilirubinemi (okklusjonsikterus) vil det dannes deltabilirubin, som er konjugert bilirubin bundet kovalent og dermed meget fast til albumin.
Bilirubin (konjugert) kan bestå av to fraksjoner:
 - Konjugert bilirubin, som er vannløselig og bare løst bundet til albumin.
 - Deltabilirubin, som er kovalent og meget fast bundet til albumin. 
Normalt utgjøres totalbilirubin nesten utelukkende av ukonjugert bilirubin.  Ved ukomplisert neonatal ikterus og ved hemolytiske prosesser øker konsentrasjonen av ukonjugert bilirubin, mens det ved parenchymatøse leverlidelser og okklusjonikterus forekommer varierende mengder av konjugert bilirubin.  Ved langvarig okklusjonsikterus dannes deltabilirubin, som har en meget lang halveringstid (2-3 uker), og er årsak til den protraherte ikterus man ofte ser etter at en galleveisokklusjon er hevet.

Referanseverdier
Dag 0-6: < 10 μmol/L
≥1 uke: < 5 μmol/L

Tolkning
Konjugert bilirubin kan forekomme i betydelig grad, ofte > 50%, ved okklusjon av gallegangen p.g.a. konkrement eller tumor, men også ved intrahepatisk okklusjon p.g.a. inflammasjon og intrahepatisk graviditetsbetinget kolestase. Ved hepatocellulær skade vil både konjugert og ukonjugert bilirubin kunne øke.

Feilkilder
Manglende lysbeskyttelse gir falsk lav verdi.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

 

Publisert 06.02.2012 14:17 | Endret 28.12.2017 12:25

 Handler om