Digoksin (Lanoxin®) (s/p)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum og heparinplasma (Li-).  Hvis svaret skal vurderes i relasjon til terapeutisk område, bør prøven tas slik at bunnkonsentrasjonen blir målt, dvs. rett før neste dose, og når konsentrasjonen er i likevektstilstand, dvs. 8 døgn etter siste doseendring hos voksne med normal nyrefunksjon.

Indikasjoner
Terapikontroll og ved mistanke om intoksikasjon. 

Bakgrunn
Digoksin er et digitalisglykosid som brukes ved noen typer av hjertesvikt og ved kroniske supraventrikulære arytmier med rask ventrikkelfrekvens. I plasma er 20-25% av digoksin bundet til proteiner, hovedsakelig albumin. Digoksin utskilles i stor grad gjennom nyrene (ca. 80%). Nyrefunksjonen må derfor vurderes for riktig doseinnstilling med digoksin, og må følges jevnlig under behandling med digoksin.

Terapeutisk område
0,6-1,3  nmol/L

Tolkning
Det anbefalte terapeutiske området gjelder behandling av hjertesvikt med sinusrytme. Høyere serumkonsentrasjoner kan være nødvendig ved andre indikasjoner, f.eks. atrieflimmer. Risiko for toksiske effekter ses hyppigst ved serumkonsentrasjoner over 3,8 nmol/L, men også ved verdier mellom 2,6 og 3,8. Digoksin har mange interaksjoner med andre legemidler. Blant annet kan amiodaron, erytromycin, klaritromycin og atorvastatin øke konsentrasjonen, mens fenytoin og johannesurt kan senke konsentrasjonen. Se preparatomtale på Legemiddelverkets hjemmeside, Felleskatalogen eller www.interaksjoner.no.
Det er et betydelig overlapp mellom terapeutisk og toksisk område på grunn av interindividuelle forskjeller. Akutt hjerteinfarkt, myokarditt, hypotyreose, hypoksi, hypokalemi, hypomagnesemi og hyperkalsemi øker følsomheten for digoksin. Ved hypertyreose sees redusert effekt. På grunn av den lave binding av digoksin til serumalbumin er det ikke nødvendig å ta hensyn til albuminkonsentrasjon i serum ved vurdering av målte konsentrasjoner.

Spesielle forhold
Redusert eliminasjon ved nedsatt nyrefunksjon 
s-kalium bør medbestemmes fordi hypokalemi øker risiko for intoksikasjon selv ved serumkonsentrasjon innenfor referanseområdet.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt høye verdier.

Alarmgrense
Verdier over 3,2 nmol/L vil bli forsøkt varslet pr. telefon.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell.

Publisert 12.07.2012 15:48 | Endret 21.11.2017 15:29

 Handler om