Gentamicin (s/p)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum. Heparin og EDTA-plasma kan også brukes. EDTA-rør må være minst halvfulle fordi mindre volum kan gi en negativ bias. Konsentrasjonen i prøve tatt umiddelbart før ny dose (bunnkonsentrasjon) gir best informasjon. Første prøve tas vanligvis 2-3 døgn etter behandlingsstart og deretter to ganger per uke. Hyppigere kontroller er aktuelt ved nedsatt nyrefunksjon, samtidig bruk av andre nefrotoksiske legemidler, forstyrrelser væskebalansen eller avvikende serumkonsentrasjoner.

Indikasjoner

Terapikontroll hos pasienter som bruker aminoglykosider.

Bakgrunn

Gentamicin er et bredspektret aminoglykosidantibiotikum med virkning på følsomme bakteriers proteinsyntese. Halveringstiden ved normal nyrefunksjon er 2-3 timer, lenger ved nedsatt nyrefunksjon.

Terapeutisk område

Terapeutisk område ved dosering en gang i døgnet
Anbefalt bunnkonsentrasjon < 0,5 mg/L (prøve tatt like før start av infusjon).
Anbefalt toppkonsentrasjon 1,5 – 4,0 mg/L (prøve tatt 8 timer etter påbegynt infusjon).

Terapeutisk område ved dosering to til tre ganger i døgnet
Anbefalt bunnkonsentrasjon < 2,0 mg/L (prøve tatt like før start av infusjon).
Anbefalt toppkonsentrasjon 6 – 12 mg/L (prøve tatt 1 time etter påbegynt infusjon).
Høyere toppkonsentrasjoner (opp til 15 mg/L) kan være nødvendig ved cystisk fibrose og ved brannskader.

Alarmgrense

Verdier over 12 mg/L vil bli forsøkt varslet over telefon.

Tolkning

Bunnkonsentrasjoner under anbefalt grense kan indikere utilstrekkelig effekt og bør unngås. Ved toppkonsentrasjoner over anbefalt grense øker faren for toksiske effekter. Ved spørsmål vedrørende toksikologi og dosering kan lege ved infeksjonsseksjonen kontaktes.

Analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 01.03.2012 07:42 | Endret 02.09.2014 12:41

 Handler om