Glukose (stix) (u)

 
- urin

Prøvetaking
Spoturin.  Prøven bør kjøles ned hvis undersøkelsen ikke gjøres i løpet av første timen.

Indikasjoner
Screening på og kontroll av diabetes mellitus.

Bakgrunn
Glukose filtreres gjennom glomerulusmembranen, men så lenge plasmanivået holder seg under ca. 10 mmol/l ("nyreterskelen"), vil så godt som all filtrert glukose bli reabsorbert i tubuli, slik at glukosekonsentrasjonen i morgenurin normalt er < 1 mmol/L. Ved plasmaglukose > 10 mmol/l og normal glomerulær filtrasjon overskrides reabsorbsjonskapasiteten i tubuli med patologisk økning av urin-glukose som resultat (prerenal glukosuri). Det samme kan forekomme med plasmaglukose under 10 mmol/L hvis den glomerulære filtrasjonshastighet er økt, for eksempel hos gravide, eller hvis nyrenes reabsorbsjonskapasitet er lavere enn normalt (renal glukosuri).

Referanseområde
Negativ

Tolkning
Positiv test ses ved glukosekonsentrasjoner over ca. 2 mmol/L. Positiv test graderes + til ++++, som svarer til disse omtrentlige glukosekonsentrasjoner:
+ 2 – 5 mmol/L
++ 5 – 15 mmol/L
+++ 15 – 50 mmol/L
++++ > 50 mmol/L
                        
Prerenal glukosuri skyldes hyperglykemi og ses ved diabetes mellitus.
Renal glukosuri skyldes medfødt eller erhvervet nedsatt tubulær reabsorbsjonskapasitet, eller økt glomerulær filtrasjon (for eksempel hos gravide).

Feilkilder
Store doser askorbinsyre kan gi falskt negative resultater.

Publisert 01.03.2012 14:59 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om