Glykosylert hemoglobin (bl)

 
(HbA1c)

- blod

Prøvetaking
EDTA-blod

Indikasjoner
Diagnose og behandlingskontroll av diabetes mellitus. HbA1c kan ikke brukes til diagnostikk av svangerskapsdiabetes.

Bakgrunn
HbA1c er hemoglobin A (den dominerende hemoglobinform hos voksne) med glukose kovalent bundet til valin i de aminoterminale endene av hemoglobinets betakjeder.  Bindingen av glukose finner sted etter at hemoglobinet er dannet og pågår i erytrocyttens hele levetid, og er i praksis irreversibel.  Mengden HbA1c som dannes bestemmes av den gjennomsnittlige glukosekonsentrasjonen i erytrocyttens levetid, slik at HbA1c gjenspeiler det gjennomsnittlige blodsukkernivået de siste 8 - 12 uker før prøvetakingen.

Referanseområde
4,0 - 6,0 %

Tolkning
Tolkningen forutsetter at erytrocyttlevetiden er normal og at pasienten ikke har fått blodtransfusjon siste 2-3 måneder.

  • Dersom pasienten har symptomer på diabetes eller det foreligger klinisk mistanke om diabetes, er HbA1c  6,5% ensbetydende med at pasienten har diabetes. Dersom pasienten ikke har symptomer på diabetes eller det ikke foreligger klinisk mistanke om diabetes, kreves to tester over den diagnostiske grensen før diagnosen stilles(1).
  • Ønsket målverdi ved kjent diabetes er HbA1c ≤ 7,0% (2)

Hos eldre må man vurdere behandlingsmålene i relasjon til forventet levealder og livskvalitet. Hos barn og unge må man akseptere noe høyere verdier for HbA1c og behandlingsmålet vil ofte være ≤ 7,5%.
P.g.a. den lange halveringstiden for HbA1c vil endringer i blodglukose først vise seg på HbA1c etter ca. 30 dager. HbA1c synker i løpet av graviditeten med laveste verdier i 2. trimester. Dette må ikke feiltolkes som en normalisering av glukosestoffskiftet. Ved raske endringer i glukosemetabolismen (for eksempel rask utvikling av type 1 diabetes) kan det være manglende samsvar mellom HbA1c og glukoseverdier.

Feilkilder
Lave verdier kan sees ved økt hemoglobinomsetning, f. eks. ved hemolytiske anemier og større blødninger. Kronisk nyresvikt, med eller uten dialyse, gir også lavere verdier. Noen sjeldne hemoglobinvarianter (heterozygot og homozygot HbE og HbC variant) kan gi falskt lave verdier ved bruk av vår HbA1c-metode. Høyere verdier kan sees ved nedsatt syntese av erytrocytter resulterende i økt levetid i sirkulasjonen (for eksempel jernmangel).

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell Sentrallaboratoriet oppfyller de analytiske kvalitetskravene fra Helsedirektoratet for diagnostisk bruk av HbA1c.

(1) http://helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Documents/blodproven-hba1c-som-diagnostikum-for-diabetes.pdf

(2) "Nasjonale faglige retningslinjer. Diabetes - forebygging, diagnostikk og behandling" utgitt av Helsedirektoratet i 2009.

Publisert 02.03.2012 13:45 | Endret 27.05.2014 11:55

 Handler om