Humant choriongonadotropin (s/p)

(Choriongonadotropin, HCG, beta-HCG, b-HCG)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma (Li-)

Indikasjoner
Påvisning av svangerskap.  Mistanke om ekstrauterin graviditet.  Monitoriering av svangerskap.  Diagnostikk og behandlingskontroll av hCG-produserende svulster (se nedenfor).  Til det siste formål egner seg best de metoder som bestemmer både intakt hormon og fri b -kjeder.

Bakgrunn
Humant choriongonadotropin (hCG) er et hormon som normalt produseres av placenta.  Det består av to kjeder (subenheter) a - og b -kjeden.  a -kjeden er den samme som man finner i LH, FSH og TSH, mens b -kjeden er spesifikk for hCG.  Produksjonen av hCG starter like etter at det befruktede egget er implantert i uterus-slimhinnen, og kan påvises allerede en uke etter befruktningen.  Serumkonsentrasjonen dobles for hver 2-3 dag frem til et maksimum ved ca. 10. svangerskapsuke.  Det kommer så et fall fram til 20. svangerskapsuke, og deretter holder nivået seg noenlunde konstant fram til fødselen.
Foruten i placenta produseres små mengder hCG i hypofysen både hos menn og kvinner.  Intakt hCG eller fri b -kjeder produseres også av en rekke svulster (blæremola, choriokarsinom, dysgerminomer, seminomer og teratomer).

Referanseområde
< 3 IE/L

Tolkning
Den metoden vi benytter, måler både intakt hormon og fri b -kjeder.  Deteksjons-grensen er 0,1 IE/L.
Verdier over referanseområdet kan påvises allerede en uke etter befruktningen. I første del av svangerskapet skjer en dobling annenhver dag. 
Ved ekstrauterin gravididtet eller patologisk svangerskap er nivået og stigningstakten lavere enn ved normale svangerskap.
Ved fosterdød ses fallende verdier, med halveringstider på ca. 1 døgn.
Høye verdier ses ved tvillingsvangerskap.
Høye verdier ses ved mola blæremola og hCG-produserende svulster. Foruten svulster i testikler/ovarier kan en sjelden gang også svulster i andre organer (lunger, pankreas, ventrikkel/tarm, lever, bryst) gi høye hCG-verdier.
Ved fjerning av svangerskapsprodukter eller den hCG-produserende tumor skal hCG-konsentrasjonen falle til basale verdier etter 6-8 uker. Hvis så ikke skjer, kan dette tyde på invasiv blæremola eller choriokarsinom.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 06.03.2012 10:18 | Endret 21.11.2017 14:20

 Handler om