INR (b/p)

 
(Internasjonalt Normalisert Ratio, protrombintid-PT)

-blod/plasma

Prøvetaking
Citratblod (9 deler veneblod + 1 del 0,13 mol/L trinatriumcitrat).  Alternativt kan på små barn benyttes kapillærblod. 
Som leverfunksjonstest må prøven analyseres innen 6 timer, ved kontroll av antikoagulasjonsbehandling er prøven holdbar i romtemperatur i 48 timer.

Indikasjon
Kontroll av antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonist (Warfarin).  Utredning av blødningstendens.  Mistanke om og utredning av leversvikt.

Bakgrunn
INR står for Internasjonalt Normalisert Ratio og er egentlig en måleenhet, men benyttes både her i landet og internasjonalt som en betegnelse på selve testen.  INR er forholdet mellom protrombintiden (tiden som medgår fra tromboplastin og kalsium tilsettes citrat-blod/plasma til koagulasjon inntrer) målt i pasientens plasma og i et normalplasma, korrigert med en faktor som gjør at resultatet i teorien skal være uavhengig av hvilket reagens (tromboplastin) som benyttes.
Testen er følsom for de vitamin K-avhengige koagulasjonsfaktorene II, VII, og X. Disse koagulasjonsfaktorene produseres i leveren.  Testen er mest følsom for faktor VII, mens faktor II er den viktigste faktor for antikoagulasjonseffekten.  Da nivået av faktor VII faller mye raskere enn nivået av faktor II ved innledning av antikoagulasjonsbehandling, vil full antikoagulasjonseffekt først inntre etter 5-7 dager selv om INR kommer i terapeutisk nivå.
Den testen som laboratoriet anvender, påvirkes ikke av eventuell samtidig heparinbehandling.
Se Monitorering av marevanbehandling under Laboratoriemedisinsk veiledning.

Referanseområde
≤ 1,1

Tolkning
Økte verdier ses ved langtkommen leversvikt, ved medfødt mangel på faktor VII (sjelden), II eller X (meget sjeldne), ved konsumpsjonskoagulopatier (DIC), ved vitamin K-mangel (langvarig parenteral nutrisjon, grav malabsorbsjon, langvarig antibiotikabehandling), og ved behandling med vitamin K-antagonister (Warfarin).
Terapeutisk område ved warfarinbehandling:
"Venøst" område (dyp venetrombose, lungeemboli, atrieflimmer): 2,0 - 3,0
"Arterielt" område (profylakse etter hjerteinfarkt, ved mitralstenose, kunstige hjerteventiler): 2,5 - 4,0.  Hvis det i tillegg også gis acetylsalicylsyre, bør INR holdes mellom 2.0 og 3.0.
Risiko for blødning er tilnærmet proporsjonal med INR og øker raskt ved INR > 5,0.
Se Monitorering av marevanbehandling under Laboratoriemedisinsk veiledning.

Alarmverdier
Verdier over 6,0 vil bli forsøkt varslet over telefon.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 08.03.2012 09:34 | Endret 27.05.2014 12:13

 Handler om