Karbamezepin (s)

(Tegretol)

-serum

Prøvetaking
Serum. Medikamentfaste.  Det skal ikke benyttes gelglass.

Indikasjoner
Start og kontroll av karbamazepinbehandling.  Mistanke om intoksikasjon.

Bakgrunn
Maksimal serumkonsentrasjon etter peroralt inntak oppnås vanligvis etter 4-8 timer.  70-80 % av karbamazepin i plasma er proteinbundet.  Så godt som alt tilført karbamazepin metaboliseres i leveren, bare ca. 2 % blir utskilt uforandret i urin.  Halveringstiden er 20 - 55 timer ved akutt medisinering.  Denne faller til 10-20 timer etter 2-4 ukers behandling (p.g.a. enzyminduksjon).  En rekke legemidler (eryhromycin, cimetidin, dectropropoxifen) hemmer karbamazepinets omsetning og kan forårsake forhøyede plasmakonsentrasjoner.  Symptomer på overdosering er ataksi, dysartri, vertigo, dobbeltsyn, nedsatt bevissthet.

Terapeutisk område
15-45 umol/L

Tolkning
Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt.

Alarmverdier
Verdier over 80 umol/L vil bli forsøkt varslet pr. telefon.

Analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 14:21 | Endret 11.10.2017 16:00

 Handler om