Kreatinin (u)

 
- urin

Prøvetaking
Ved bestemmelse av kreatininclearance kreves samleurin.  For øvrige formål benyttes spoturin.

Indikasjoner
Sammen med S-kreatinin for beregning av kreatininclearance.  Kontroll på samling av døgnurin.  Referanse for utskillelse av andre substanser i urinen.  Kontroll på at det ikke er manipulert med urinprøven i forbindelse med misbruksanalyser.

Bakgrunn
Se S-kreatinin.

Referanseområde

Døgnutskillelse:
  Voksne kvinner  ≥  15 år:  16  mmol/døgn 
  Voksne menn  ≥  15 år:  168  mmol/døgn 
Konsentrasjon i spoturin        2,7  mmol/L 

Tolkning
Døgnutskillelsen avhenger av muskelmassen.  Lav utskillelse i forhold til muskelmasse indikerer sviktende oppsamling av døgnurin.
Ved misbruksanalyser kan lav konsentasjon av kreatinin indikere manipulering av prøven, eller inntak av diureseøkende medikamenter eller store veskemengder like før prøvetaking.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 21.03.2012 16:05 | Endret 27.05.2014 15:06

 Handler om