Litium (s)

(Li)

- serum

Prøvetaking
Serum.  Prøven må tas 12 timer ± 30 min. etter siste dose. Det anbefales å ta prøve 7 dager etter oppstart og doseendring samt etter oppstart av annen medikasjon. Ved terapikontroll bør blodprøven tas umiddelbart før neste dose.

Indikasjoner
Terapikontroll og intoksikasjonsutredning.

Bakgrunn
Litium brukes i behandlingen av manisk-depressiv psykose.  Litium inntas i form av depot-tabletter, som gir maksimal plasmakonsentrasjon etter 3-4 timer og fullstendig absorbsjon i løpet av 6 timer.  Lititum behandles av organismen omtrent på samme måte som natrium og elimineres ved utskillelse i urinen.  Ved normal nyrefunksjon er halveringstiden ca. 24 timer (spredning 14-37 timer).  Halveringstiden øker ved nedsatt nyrefunksjon og ved natriummangel.
Ved overdosering/intoksikasjon ses sløvhet, forvirring, tremor, dysartri, ataksi og eventuelt koma.  Forgiftningssymptomene kan persistere flere dager etter at S-litium er falt til normalt nivå p.g.a. at litium passerer blod/hjerne-barrieren langsomt.

Veieldende terapeutisk område (gjelder monoterapi)

0,5 – 1,0 mmol/L

Kommentar til referanseområdet: Ved forebyggende langtidsbruk av litium anbefales serumkonsentrasjoner i området 0,5- 0,8 mmol/L. Noen pasienter kan ha nytte av konsentrasjoner opp mot 1,0 mmol/l. Det finnes noe dokumentasjon for at litiumkonsentrasjoner ned mot 0,40 mmol/l kan være adekvat som profylaktisk behandling. Man ser sjelden ønsket klinisk effekt ved serumkonsentrasjoner under 0,3 mmol/l.

Alarmgrense
Verdier over 1,5 mmol/L vil bli forsøkt varslet over telefon.

Tolkning
Begynnende symptomer på overdosering kan opptre allerede ved verdier over 1,2 mmol/L.  Verdier over 1,5 mmol/L medfører en betydelig risiko for intoksikasjon.
Feilkilder:
Hemoglobin i prøven gir et systematisk positivt avvik (bias).  Avviket er proporsjonalt med graden av hemolyse og utgjør ca. 0,035 mmol/L pr. 0,1 g/100 ml hemoglobin.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.03.2012 14:26 | Endret 16.10.2017 13:14

 Handler om