MCV (b)

(Mean corpuscular volume)

- blod

Prøvetaking
EDTA-blod. Prøven bør analyseres raskest mulig, da erythrocyttene raskt begynner å ta opp vann og svelle etter prøvetaking. Dette fører til at MCV øker og MCHC synker ved henstand.  Hvor raskt dette skjer, avhenger noe av hva slags prinsipp for partikkeltelling og partikkelmåling som benyttes, og hvilken temperatur prøven oppbevares ved.  Ved romtemperatur dreier det seg om ca. 6 % endring pr. døgn.

Indikasjon
Anemiutredning, spesielt for å skjelne mellom makro-, normo- og mikrocytære anemier.  Siden MCH og MCV, bortsett fra ved fremskredne jernmangelanemier, i de fleste tilfeller endrer seg parallelt, og MCH i motsetning til MCV ikke endrer seg ved henstand av prøven, vil MCH oftest være å foretrekke.  Mistanke om alkoholmisbruk

Bakgrunn
MCV er det gjennomsnittlige volum av erythrocyttene. Tidligere ble MCV beregnet på grunnlag av erythrocytttelling (B-Ery) og hematokritt (EVF) målt ved sentrifugering.
Nå blir MCV beregnet direkte som det gjennomsnittlige volumet av flere tusen erythrocytter målt i moderne celleteller.
MCV er grunnlaget for beregning av EVF (hematokritt): EVF(%) = MCV*EPK/10.

Referanseområde


Spebarn   1   -  14  dager:  91  106  fl 
  15  -  60 dager:  83  103 fl 
Barn  61 dager -<  år:  78  88  fl 
   6  -<  12  år:  74  88  fl 
  12  -<  18  år:  77  91  fl 
Voksne     ≥  18  år:  82  98  fl
                 

Tolkning
MCV varierer ved de fleste anemiformer vanligvis parallelt med MCH, bortsett fra ved langtkommen jernmangelanemi, hvor MCH kan være sterkere nedsatt enn MCV.  Da MCH, i motsetning til MCV, er stabil i flere døgn i blodprøven, er MCH den undersøkelse som best egner seg til å klassifisere anemier i mikro-, normo- og makrocytære.
Høye verdier ses ved megaloblastære anemier som følge mangel på vitamin B12 og folsyre, ikke-megaloblastære anemier ved leversykdommer og ved alkoholmisbruk, selv uten leverskade, og ved retikulocytose.
Anemiformer med normal MCH er akutt blødningsanemi, hemolytisk anemi i moderat grad (høyt retikulocytt-tall gir økt MCH), anemi ved nyreinsuffisiens og de fleste anemier som er sekundære til inflammatoriske og neoplastiske prosesser.
Lave verdier ses ved jernmangelanemi og talassemi.

Feilkilder
Ved henstand skjer det i løpet av få timer en økning av MCV (se ovenfor). Se forøvrig dokumentet Anemidiagnostikk.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 15.06.2012 12:35 | Endret 27.03.2015 10:52

 Handler om