Natrium (u)

 
- urin

Prøvetaking
Spot- eller samleurin. Ved måling av utskillelse kreves samleurin. Husk å oppgi urinvolum og samletid.

Indikasjoner
Utredning av hyponatremi. Vurdering av ekstracellulært væskevolum.

Bakgrunn
Se s/p-natrium.

Referanseområde
Konsentrasjon: Avhengig av diurese.
Utskilt mengde (voksne ≥ 15 år): 40 - 220 mmol/døgn (avhengig av inntak).
Lavere verdier hos barn.

Tolkning
Utskilt mengde avhenger ikke bare av tilførselen, men også av serumnivå, nyrefunksjon, medikamenter (diuretika, steroider) og binyrebarkfunksjon.
Ved reell natriummangel med redusert volum av ECV og nedsatt sirkulerende volum er natriumutskillelsen vanligvis lav (< 10 mmol/døgn).  Bortimot normale mengder kan imidlertid utskilles hvis natriummangelen og redusert ECV er forårsaket av økt utskillelse av natrium i urinen (binyrebarksvikt, diuretikabehandling, alkalose).  Natrium-utskillelsen kan også være normal hvis det samtidig med natriummangelen foreligger en alkalose, på grunn av reabsorbsjonen av Na-ioner i distale tubuli da er nedsatt.
Lav konsentrasjon ses ved primær polydipsi og diabetes insipidus, men døgnutskillelsen er ved disse tilstander normal.
Ved hyponatremi av fortynningstypen (levercirrhose, hjertesvikt, SIADH, nyresvikt m.m.) og ved hyponatremi sekundært til hyperglykemi, er natriunutskillelsen i de fleste tilfeller normal.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 15.06.2012 15:21 | Endret 27.05.2014 15:23

 Handler om