Proteinelektroforese (u)

 
- urin

Pasientforberedelse og prøvetaking
Morgenurin er å foretrekke.  Hvis det ønskes bestemmelse av døgnutskillelse av Bence-Jones protein, må det samles døgnurin.

Indikasjoner
Utredning av proteinuri.  Diagnostikk av light chain disease.  Undersøkelse på forekomst av Bence-Jones protein som ledd i utredning av paraproteinemi og kontroll av myelomatose/morbus Waldenstrøm.

Bakgrunn
Knapt et halvt gram protein blir daglig filtrert gjennom glomeruli, hvorav albumin utgjør omtrent halvparten, mens den andre halvparten utgjøres av diverse småmolekylære serumproteiner.  En vesentlig del blir resorbert og metabolisert i tubuli, slik at det normalt bare utskilles 30-150 mg protein pr. døgn.  Økt proteinutskillelse i urin kan ha følgende årsaker:
    - Økt konsentrasjon i plasma av småmolekylære proteiner som normalt
       passerer gjennom glomerulusmembranen (prerenal proteineuri).
    - Økt glomerulær permeabilitet.
    - Nedsatt reabsorbsjon av proteiner i tubuli.
    - Lekkasje av proteiner distalt for glomeruli (postrenal proteinuri).

Tolkning
Tekstet svar.  Ved selektiv glomerulær proteinuri domineres mønsteret av albumin og transferrin.  Ved uselektiv glomerulær proteinuri er mønsteret serumlikt. Ved tubulært mønster domineres bildet av "tubulære" mikroproteiner. Ofte ses blandet mønster. Et tubulært preget mønster er obligatorisk ved langtkommen nyresvikt, og skyldes opphopning av disse proteinen i serum ved uremi.
Bence-Jones proteinuri er en form for prerenal proteinuri. Funn av BJ-protein i lave konsentrasjoner er imidlertid ikke avgjørende for diagnosen light chain disease.

Publisert 22.06.2012 14:15 | Endret 27.05.2014 15:28

 Handler om