Tobramycin (s/p)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum.  Konsentrasjonen i prøve tatt umiddelbart før ny dose (bunnkonsentrasjon) gir best informasjon. Første prøve tas vanligvis 2-3 døgn etter behandlingsstart og deretter to ganger per uke. Hyppigere kontroller er aktuelt ved nedsatt nyrefunksjon, samtidig bruk av andre nefrotoksiske legemidler, forstyrrelser væskebalansen eller avvikende serumkonsentrasjoner.

Indikasjoner

Terapikontroll hos pasienter som bruker aminoglykosider.

Bakgrunn

Tobramycin er et bredspektret antibiotikum (aminoglykocid) med baktericid effekt gjennom virkning på bakteriecellenes proteinsyntese. Halveringstiden i serum ved normal nyrefunksjon er ca. 2 timer, lenger ved nedsatt nyrefunksjon. Tobramycin utskilles uforandret i urinen, hovedsakelig ved glomerulær filtrasjon. I løpet av 8 timer utskilles gjennomsnittlig 84% av den inngitte mengde.

Terapeutisk område

Terapeutisk område ved dosering en gang i døgnet
Anbefalt bunnkonsentrasjon < 0,5 mg/L (prøve tatt like før start av infusjon).
Anbefalt toppkonsentrasjon 1,5 – 4,0 mg/L (prøve tatt 8 timer etter påbegynt infusjon).

Terapeutisk område ved dosering to til tre ganger i døgnet
Anbefalt bunnkonsentrasjon < 2,0 mg/L (prøve tatt like før start av infusjon).
Anbefalt toppkonsentrasjon 6 - 12 mg/L (prøve tatt 1 time etter påbegynt infusjon).
Høyere toppkonsentrasjoner (opp til 15 mg/L) kan være nødvendig ved cystisk fibrose og ved brannskader.

Alarmgrense

Verdier over 12 mg/L vil bli forsøkt varslet over telefon.

Tolkning

Bunnkonsentrasjoner under anbefalt grense kan indikere utilstrekkelig effekt og bør unngås. Ved toppkonsentrasjoner over anbefalt grense øker faren for toksiske effekter. Ved spørsmål vedrørende toksikologi og dosering kan lege ved infeksjonsseksjonen kontaktes.

Analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 05.07.2012 07:58 | Endret 02.09.2014 12:49

 Handler om