Total-CO2 (s/p)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner
Screening på syre/baseforstyrrelser. Beregning av "anion gap". Undersøkelsen lar seg automatisere og er en langt enklere måling å utføre enn bestemmelse av S-bikarbonat som ledd i en syre/base/blodgass-undersøkelse.

Bakgrunn
Med total-CO2 forstår man summen av alle former av kulldioksyd i plasma.

Gassen kulldioksyd (CO2) reagerer med vann på følgende måte:
CO2 + H2O → H2CO2 → H+ + HCO3 – → 2 H+ + CO3 – –
Kulldioksyd forekommer følgelig i plasma i disse former:

  1. Som fysikalsk løst CO2 .  Denne er direkte proporsjonal med pCO2 og er normal ca. 1,2 mmol/L.
  2. Som kullsyre (H2CO2).  Likevekten i ligningen er forskjøvet langt mot venstre, og kullsyre eksisterer i serum bare i minimale konsentrasjoner og kan derfor neglisjeres.
  3. Som bikarbonat-ion (HCO3 –).  Normalt ligger konsentrasjonen i serum på ca. 24 mmol/L. 
  4. Som karbonat-ion (CO3 – –).  Likevekten mellom bikarbonationet og karbonationet er forskjøvet sterkt til venstre, og under fysiologisk forhold er konsentrasjonen av karbonationet neglisjerbar.

Av det som er anført ovenfor går det fram at total-CO2 i praksis vil være summen av fysikalsk løst CO2 og bikarbonat.  Da det fysikalsk løst CO2 normalt bare utgjør 1,2 mmol/L, og selv ved ekstrem hypercapni ikke kan utgjøre mer enn 3-4 mmol/L, vil total-CO2 dermed være et mål for bikarbonat i plasma.

Referanseområde
Voksne:
22-30 mmol/L

Tolkning
Som det fremgår ovenfor, er total-CO2 et mål for bikarbonat i plasma, som utgjør hoveddelen av organismens buffer base (BB).
Hos pasienter uten respiratoriske forstyrrelser vil en normal total- CO2 utelukke en alvorlig syre/base-forstyrrelse.
Økt total-CO2 vil i fravær av respiratoriske forstyrrelser indikere positiv Base Excess (BE) og metabolsk alkalose.  Økte verdier ses dessuten ved respiratoriske acidoser.
Nedsatt total-CO2 vil i fravær av respiratoriske forstyrrelser indikere negativ Base Excess (BE) og metabolsk acidose.  Nedsatt verdier ses dessuten ved respiratorisk alkalose.
Se for øvrig S-bikarbonat, aktuell.

Analytisk variasjon
Se egen tabell 

Publisert 05.07.2012 10:20 | Endret 02.06.2017 14:15

 Handler om