Transferrinmetning (s/p)

 

(Jernmetning)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum. Prøven bør tas fastende, fortrinnsvis om morgenen p.g.a. serumjerns døgnvariasjon.
Parenteral jernbehandling gir økte verdier av transferrinmetning i inntil 4 – 6 uker etter injeksjonen. Peroral jernbehandling bør seponeres 3 døgn før prøvetaking.

Indikasjoner
Diagnostisk utredning m.t.p. hereditær hemokromatose.
Overdose av jerntabletter.
Ved mistanke om jernmangel benyttes ferritin som diagnostisk test og bestemmelse av transferrinmetning er vanligvis ikke indisert.

Bakgrunn
Jern transporteres i blodet bundet til transferrin. Hvert transferrinmolekyl binder to Fe3+-ioner og normalt er ca. en tredjedel mettet med jern. Transferrinmetning er et uttrykk for hvor stor andel av den totale jernbindingskapasiteten som er utnyttet til å binde jern. Transferrinmetningen (%) beregnes etter formelen:
                      S-jern / s-TIBC x 100 %
og vil bli beregnet automatisk når det er bestilt s-jern og s-TIBC. Metningen kan økes forbigående til over 70-80 % ved inntak av jerntabletter, jernsprøyter, blodtransfusjon og en rekke sykdomstilstander (se nedenfor). Permanent høy transferrinmetning over 50 - 55 % er tegn på øket absorpsjon av jern, og gir derfor mistanke om hereditær hemokromatose. I diagnostikk av jernmangel bør ferritin brukes i stedet.

 
Referanseområder

Barn   0  -   1 år:  Mangler
   1  - 12 år:   5 43 
  13  - 17 år:   8 50
Kvinner  18  - 49 år:  10  50 
     ≥ 50 år:  15  50 
Menn     ≥ 18 år:  15  57   %

Tolkning
Høye verdier: Permanent høy transferrinmetning over 50 % (kvinner) og 55 % (menn) gir mistanke om hereditær hemokromatose. Hos individer som er homozygote for hemokroma- tosemutasjonen C282Y, kan transferrinmetningen være øket fra førskolealder, og således det eneste fenotypiske tegn på hemokromatose. Ferritin stiger ikke før jernlagrene har nådd en viss størrelse, som regel etter 20-års alder.
Høy transferrinmetning kan også ses ved hemosiderose, peroral og parenteral jernterapi og akutt jernforgiftning. Andre tilstander som kan gi forhøyet verdi er hemolytiske anemier, sideroblastanemi, akutte leukemier, aplastisk anemi, akutt hepatitt, alkoholisme og levercirrhose.
Lave verdier: Jernmangel. Akuttfasereaksjoner gir lav s-jern og redusert s-transferrin; dette medfører at transferrinmetningen kan være lett redusert eller innen det normale.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell (under s-jern og s-TIBC)

Publisert 05.07.2012 13:22 | Endret 27.05.2014 15:24

 Handler om