Triglyserider (s/p)

(TG, triacylglyseroler, neutralfett)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum/plasma. Vanligvis er ikke-fastende prøve tilstrekkelig ved initial kartlegging av lipidstatus og kardiovaskulær risiko. Fastende prøve foretrekkes ved utredning av påvist hypertriglyseridemi, ved kontroll av pankreatitt med hypertriglyseridemi og ved medikamentell behandling som kan gi betydelig hypertriglyseridemi. Dersom konsentrasjonen er > 4.0 mmol/L i prøve tatt ikke-fastende bør det tas fastende prøve for vurdering av kardiovaskulær risiko (1). For å vurdere fastende s-triglyserider må pasienten ha fastet 12-14 timer og ikke brukt alkohol de siste 24 timene

Indikasjoner
Utredning av hyperlipoproteinemi. Vurdering av risiko for hjerte/kar-sykdom, særlig ved påvist høyt kolesterol. Utredning ved residiverende pankreatitt og alkoholmisbruk.

Bakgrunn
Triglycerider er estere av den triverdige alkohol glycerol og relativt lange fettsyrer. Etter et fettrikt måltid sirkulerer triglyceridene i form av chylomikroner. Enzymet lipoprotein lipase bryter ned chylomikronene til glycerol og fri fettsyrer, som blir metabolisert for energiproduksjon eller lagret i fettvev som triglycerider. Triglycerider produsert i leveren transporteres i plasma i form av VLDL-partikler, som undergår omvandling til IDL-partikler og videre til LDL-partikler.

Referanseområde
0,45 - 2,60 mmol/L (fastende verdier).

Tolkning
Triglyceridkonsentrasjonen i serum avspeiler som regel nivået av VLDL. Etter fettrike måltider, og ved den sjeldne tilstanden liproteine lipase-mangel, kan høye verdier forårsakes av chylomikronemi, som kan påvises ved at det fremkommer et "kremlag" på toppen av serum etter noen timers henstand.
Høye verdier kan være arvelig betinget (familiær hypertriglyseridemi, familiær kombinert hyperlipemi). Sekundære hypertriglyseridemier ses ved dårlig kontrollert diabetes, hypothyreose, nyre-, pankreas- og leversykdommer. Stort karbohydratinntak, alkohol, P-piller, graviditet, steroidhormoner, diuretika og beta-blokkere kan gi økte verdier. Økte triglyserider er alene neppe noen viktig risikofaktor for hjerte/kar-sykdommer, men kan representere en tilleggsfaktor ved hyperkolesterolemi.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell 

Publisert 09.07.2012 12:30 | Endret 28.12.2017 12:16

 Handler om