Trombocytter (b)

 

(Blodplater, trombocytt partikkel konsentrasjon - TPK)

- blod

Prøvetaking
EDTA-blod. Prøven er holdbar i 72 timer ved romtemperatur.

Indikasjoner
Utredning av økt blødningstendens.  Utredning av myeloproliferative tilstander.  Kontroll av cytostatikabehandling.  Diagnostikk og oppfølging av disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

Bakgrunn
Trombocytter (blodplater) er kjerneløse cellefragmenter som dannes fra benmargens megakaryocytter.  Trombocytttene har en levetid på 8-10 dager i organismen. Deres viktigste funksjon er å stoppe blødninger (primær hemostase).  Ved karskade bindes trombocyttene til v. Willebrandfaktor-molekyler i karveggen med påfølgende aktivering av blodplatenes fibrinogenreseptorer og dannelse av en plateplugg.  Sekundært til dette frigis en rekke vasoaktive substanser og substanser som aktiverer koagulasjonsmekanismen (sekundær hemostase).
Ved trombocyttmangel opptrer typisk punktformige blødninger i hud og slimhinner.

Referanseområde
145 - 390 giga/L

Tolkning
Sterkt økte verdier kan ses ved myeloproliferative syndromer (polycytemi, kronisk myelogen leukemi, essentiell trombocytemi).
Moderat økte verdier (400 - 1000 giga/L) ses ved kroniske inflammatoriske prosesser, etter splenektomi og ved anemier.
Lave verdier ses ved:

  • minsket produksjon: aplastisk anemi, leukemi, behandling med benmargshemmende stoffer, toksisk benmargsdepresjon m.m
  • økt forbruk/nedsatt trombocyttlevetid: autoantistoffer, alloantistoffer (neonatal trombocytopeni), idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP), infeksjoner, hemolytiske tilstander, SLE, splenomegali, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC).

Ved normal platefunksjon er det ingen fare for blødning så lenge trombocyttallet er over 50 giga/L.

Feilkilder
Trombocyttaggregater i EDTA-glasset kan gi falskt lavt trombocyttall. Ved trombocytopeni som ikke er kjent fra før vil laboratoriet derfor ved mikroskopi av blodutstryk undersøke om det foreligger trombocyttaggregater.

Alarmverdier
Verdier under 20 giga/L vil bli forsøkt varslet pr. telefon.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell.

Publisert 11.07.2012 14:24 | Endret 27.05.2014 15:24

 Handler om