Urinstoff (s/p)

 

(urea, karbamid, BUN- blood urea nitrogen)

- serum/plasma

Prøvetaking
Serum (heparinplasma)

Indikasjoner
Vurdering av nyrefunksjon.  Vurdering av toksemigraden ved uremi.

Bakgrunn
Urinstoff er den kvanitativt dominerende ekskresjonsformen for nitrogen, som vesentlig stammer fra nedbrytning av proteinenes aminosyrer.  Urinstoff dannes i leveren ved en serie enzymatiske reaksjoner (urea cyclus), og produksjonen avhenger av proteininntaket.  Urinstoff vandrer fritt over cellemembraner og fordeler seg likt i organismens væskerom.  Ca. 1/3 diffunderer ut i tarmlumen og blir nedbrutt av tarmbakteriene.  Resten blir utskilt i urinen ved glomerulær filtrasjon med etterfølgende tubulær reabsorbsjon.  Den tubulære reabsorbsjonen og dermed utskillelsen i urin er avhengig av diuresen.  Serumnivået av urinstoff er ikke noe godt mål for nyrefunksjonen, da det påvirkes av så mange faktorer (proteininntak, nedbryting av kroppsegne proteiner, diurese m.m.).  Man regner imidlertid med at urinstoffkonsentrasjonen i serum korrelerer godt med opphopningen av toksiske substanser ved nyresvikt.

Referanseområde

Barn     <  1  år:  0,7  5,0  mmol/L 
   1 -<  18  år:  1,1  7,1  mmol/L 
Voksne                 
Kvinner  18  -  49  år:  2,6  6,4  mmol/L 
     >  50  år:  3,1  7,9  mmol/L 
Menn  18  -  49  år:  3,2  8,1  mmol/L 
     >  50  år:  3,5  8,1  mmol/L 

Tolkning
Høye verdier ses ved

  • redusert ekskresjon på grunn av nedsatt glomerulusfiltrasjon eller ved lav diurese (økt tubulær reabsorbsjon)
  • økt produksjon på grunn av økt proteininntak, ved gastrointestinale blødninger, katabole tilstander (postoperativt, febertilstander, skjelettmuskelskade, immobilisasjon).

Lave verdier ses ved leverinsuffisiens og ved lavt proteininntak.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

 

Publisert 12.07.2012 09:35 | Endret 27.05.2014 15:24

 Handler om