Vankomycin (s)

- serum

Prøvetaking

Serum.  Konsentrasjonen i prøve tatt umiddelbart før ny dose (bunnkonsentrasjon) gir best informasjon. Første prøve tas vanligvis 2-3 døgn etter behandlingsstart og deretter to ganger per uke. Hyppigere kontroller er aktuelt ved nedsatt nyrefunksjon, samtidig bruk av andre nefrotoksiske legemidler, forstyrrelser væskebalansen eller avvikende serumkonsentrasjoner.

Indikasjoner

Terapikontroll hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller ved samtidig bruk av andre nefrotoksiske legemidler. Ved alvorlige infeksjoner der lave konsentrasjoner må unngås.

Bakgrunn

Vankomycin er et glykopeptidantibiotikum med god effekt mot grampositive bakterier som virker ved å hemme celleveggsyntesen på et tidligere stadium enn betalaktamantibiotika. Halveringstiden i plasma ved normal nyrefunksjon ca. 4-6 timer, lenger ved nedsatt nyrefunksjon. I løpet av de første 24 timer etter i.v. administrering, utskilles 70-80% av dosen uforandret i urinen via glomerulær filtrering.

Terapeutisk område

Anbefalt bunnkonsentrasjon 15 - 20 mg/L (prøve tatt like før start av infusjon).
Anbefalt toppkonsentrasjon: Ikke aktuelt. Ved høyere bunnkonsentrasjon bør doseintervallet økes.

Alarmgrense

Verdier over 50 mg/L vil bli forsøkt varslet over telefon.

Tolkning

Bunnkonsentrasjoner under 15 mg/L kan indikere utilstrekkelig effekt og bør unngås. Bunnkonsentrasjoner over 20 mg/L eller toppkonsentrasjoner over 50 mg/L øker faren for toksiske effekter. Ved spørsmål vedrørende toksikologi og dosering kan lege ved infeksjonsseksjonen kontaktes.

Feilkilder

Hemolyse kan gi falskt for lave verdier.

Analytisk variasjon

Se egen tabell

Publisert 12.07.2012 12:15 | Endret 02.09.2014 12:56

 Handler om