Vitamin B12 (s/p)

(Kobalaminer)

- serum/plasma

Prøvetaking

Serum eller heparinplasma.

Indikasjoner

Utredning av makrocytære anemier.  Mistanke om kobolaminmangel som årsak til nevrologiske eller psykiske plager.

Bakgrunn

Vitamin B12 er en gruppe komplekse forbindelser kalt kobalaminer.

Mennesker får sitt kobalamin-tilskudd fra animalsk føde. I magesekken blir kobalaminer frigjort og bundet til haptokorrin. Nedsatt syreproduksjon hemmer frigjøringen av vitamin B12 fra maten og kan føre til kobalaminmangel. I tynntarmen bindes kobalaminene til intrinsic faktor, et glykoprotein som produseres av parietalcellene i ventrikkelen. Komplekset av kobalaminer og intrinsic faktor blir absorbert i distale ileum. Ved mangel på intrinsic faktor svikter absorpsjonen.
En stor del av kroppens lager av kobalaminer finnes i lever og noe i nyrer. Kroppens lager dekker behovet for flere år selv om inntaket opphører.

I plasma er 10 – 20 % av kobolaminene bundet til transportproteinet transkobolamin, som er nødvendig for å få levert kobolaminet til cellene. Resten, d.v.s. 70 – 90 %, er bundet til haptocorrin, et protein som syntetiseres av leukocyttene. Dette er å anse som en depotform a vitaminet.

To typer kobalaminer har biologisk aktivitet: Metylkobalamin er en nødvendig kofaktor i omdanningen av homocystein til metionin, og adenosylkobalamin er en nødvendig kofaktor for omdanningen av metylmalonyl-koenzym A til suksinyl-koenzym A.

Kobalamin-mangel fører derfor til en opphoping av homocystein og metylmalonsyre.
Vitamin B12-mangel gir defekt DNA-syntese med megaloblastiske forandringer i beinmargen og makrocytær anemi. Mangel kan også føre til nevropati med forskjellige nevrologiske og psykiske plager som kan debutere før de hematologiske forandringene inntrer. Indikasjoner: Anemiutredning, særlig av makrocytær type og hos eldre. Mistanke om kobalamin-mangel som årsak til nevrologiske eller psykiske plager.

Referanseverdier

Barn:

 0 -<   1 år: 191-1163 pmol/L 
 1 -<  9 år: 2091190pmol/L 
 9 -< 14 år: 186 830 pmol/L 
14 -< 17 år: 180 655 pmol/L 
17 -< 19 år: 150 599 pmol/L 
Voksne:
150 – 565 pmol/L

Fallende konsentrasjon under graviditet, til ca. 75 % av utgangsverdien mot slutten av 3. trimester.  Lavere verdier kan også sees hos kvinner som bruker P-piller.

 

Tolkning

Høye verdier ved vitamin B12-behandling. Etter injeksjon med depotpreparat kan man finne svært høye verdier i lengre tid. Høye verdier også ved myeloproliferative tilstander, ved leverskader og ved nyresvikt.

Ekstremt høye verdier hos ikke-substituerte pasienter er nærmest patognomonisk for kronisk myelogen leukemi.

Lave verdier som uttrykk for kobolaminmangel ses ved intrinsic faktor-mangel (pernisiøs anemi), etter ventrikkelreseksjon, cancer ventriculi, terminal ileitt, malabsorpsjon for eksempel p.g.a. nedsatt syresekresjon i magesekken. Strikt vegetarkost som årsak til kobalaminmangel er sjelden.

Lave verdier uten at det foreligger kobolaminmangel kan forekomme ved lav konsentrsjon av haptocorrin p.g.a. leukopeni, eller ved medfødt mangel på haptocorrin.

Det er viktig å være klar over at funksjonell B12-mangel kan forekomme selv om konsentrasjonen av B12 ikke underskrider nedre referansegrense. I en del tilfeller vil analysen aktivt vitamin B12 ha litt bedre sensitivitet og spesifisitet for funksjonell B12 mangel enn vitamin B12. I uklare tilfeller kan man supplere diagnostikken med måling av metylmalonsyre (MMA) og eventuelt homocystein. Se forøvrig Anemidiagnostikk under laboratoiremedisinsk veiledning.

Feilkilder

Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt høye verdier.

Analytisk variasjon

Se egen tabell.

Publisert 12.07.2012 13:21 | Endret 21.11.2017 12:34

 Handler om