Homocystein (s)

​serum

​Prøvetaking:

Serum gelrør. Holdbarhet: 14 dager i kjøleskap.

Indikasjoner:

  • Utvidet diagnostikk for påvisning av folat- og vitamin B12-mangel når tradisjonell diagnostikk er usikker. Særlig aktuelt ved s-vitamin B12-verdier mellom 100-250 pmol/L, aktivt vitamin B12 mellom 25 og 45 pmol/L og s-folat under 10 nmol/L. Behandlingskontroll etter kobalamin- og folatsubstitusjon.
  • Risikomarkør: Utredning av risikopersoner med familiær opphopning av tidlig (før 50-55 år) hjerte- og karsykdom. Brukes lite – skyldes bl.a. at studier viser at senkning av homocystein ikke medfører reduksjon av hjerte-kar sykdom. Utredning ved kjent hyperhomocysteinemi i familien. Generell screening anbefales ikke.
  • Mistanke om homocysteinuri.

Bakgrunn:

Homocystein er en endogen aminosyre som dannes i cellene ved omdanning av den essensielle aminosyren metionin. Den intracellulære omsetningen av homocystein avhenger hovedsaklig av tre vitaminer: folat, vitamin B12 (kobalamin) og vitamin B6. Homocystein metaboliseres på to måter; ved remetylering og transsulfurering. Ca. 50 % av homocysteinet remetyleres til metionin; i denne reaksjonen er N5-metyltetrahydrofolat metylgruppedonor, metioninsyntase (MS) katalysator og metylkobalamin kofaktor.

Både kobalamin- og/eller folatmangel fører til opphopning av homocystein intracellulært og i blodet. En medfødt defekt av enzymet 5,10-metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) i homozygot form gir i kombinasjon med en suboptimal folatstatus en lett til moderat hyperhomocysteinemi.

Denne enzymdefekten er relativt hyppig (ca. 10 % av den norske befolkning er homozygote). I tillegg omformes homocystein til cystein i en transsulfureringsreaksjon, som er en reaksjonskjede som starter med enzymet cystation-β-syntase (CBS) med vitamin B6 som kofaktor.

Cystation-β-syntase er det hastighetsbegrensende enzymet i nedbrytningen av homocystein, og defekter i dette enzymet er den vanligste årsak til sykdommen homocystinuri. Tilstanden er sjelden og ytrer seg på ulike måter med marfanoid utseende, luksasjon av øyets linse, skjelettanomalier, mental redardasjon og alvorlig hjerte- og karsykdom med høy dødelighet før fylte 30 år.

Homocystein er en reaktiv substans som kan forårsake oksidativ celleskade. Høyt homocysteinnivå i blodet kan skade endotel og medvirke til utvikling av arteriosklerotisk sykdom. En rekke studier har vist at hyperhomocysteinemi er en uavhengig risikofaktor for arteriosklerotisk sykdom og venøs tromboembolisk sykdom. Høyt homocysteinnivå hos gravide representerer en viss risiko for nevralrørsdefekt hos fosteret.

Referanseområder:

Barn < 15 år: < 14 μmol/L
Voksne ≥ 15 år: < 20 μmol/L
Homocysteinnivået øker med alderen og øker ved nyresvikt. Lavere verdier sees hos gravide i siste trimester (30-35 % lavere verdier).

Tolkning:

Forhøyede verdier
Kobalamin- og folatmangel samt enzymdefekter er vanligste årsaker til forhøyede homocysteinverdier. Mangel på vitamin B6 kan også gi en viss økning. Graden av hyperhomocysteinemi kan gi en pekepinn om årsaken:

  • Alvorlig hyperhomocysteinemi (>100 µmol/L): Homocystinuri, alvorlig vitamin B12-mangel.
  • Intermediær hyperhomocysteinemi (30–100 µmol/L): Homozygot MTHFR-defekt i kombinasjon med redusert folatstatus, vitamin B12- og folatmangel uten MTHFR-defekt, alvorlig nyresvikt.
  • Lett hyperhomocysteinemi (20–30 µmol/L): Mildere former for vitamin B12- og folatmangel, MTHFR-defekter, nyresvikt, hypotyreose, systemisk lupus erythematosus, psoriasis, revmatoid artritt, cancer. Bruk av visse legemidler, bl.a. metformin, syresekresjonshemmere, antiepileptika, metotreksat, teofyllin. En rekke livsstilfaktorer som kosthold, alkohol, tobakk med mer kan også medføre økning av homocystein.

    Lave verdier
    Gravide i siste trimester og pasienter med Downs syndrom har lavt homocysteinnivå (sistnevnte skyldes økt cystation-β-syntaseaktivitet, hvis gen er lokalisert til kromosom 21). Bruk av penicillamin og høye doser folinsyre gir også lavt nivå.

Feilkilder:

Falskt høye verdier kan ses hvis serum blir stående for lenge i kontakt med blodlegemene (homocystein som dannes i erytrocyttene lekker ut av cellene) (> 2 timer).

Publisert 18.12.2015 17:00 | Endret 22.12.2015 09:27

 Handler om