Karboksyhemoglobin (b)

 
(CO-hemoglobin, COHb, kullmonoksyd-hemoglobin)

- blod

Prøvetaking og pasientforberedelser
Heparinblod.  Hvis undersøkelsen har til hensikt å bedømme erythrocyttlevetid er det et absolutt krav at pasienten ikke har røkt eller vært eksponert for bileksos de siste 36 timer før prøvetakingen.

Indikasjoner
Intoksikasjonsutredning, særlig ved mistanke om kulloksydforgiftning.  Bedømmelse av erythrocyttlevetiden og effekten av terapi ved hemolytiske tilstander (bortsett fra ved tilstander med benmargshemolyse og ineffektiv erythropoiese (megaloblastære anemier, thalassemi)).

Bakgrunn
I organismen foregår det en begrenset produksjon av endogent kullmonoksyd (CO) gjennom metabolismen av hem.  Erythrocytthemoglobinet svarer normalt for 80 % av hemomsetningen og dermed av CO-produksjonen.  CO transporteres bundet til hemoglobin (COHb) til lungene hvor det utskilles.  Konsentrasjonen av COHb avspeiler den totale CO-produksjon, men da eryhtrocytthemoglobinet svarer for 80 % av denne, er COHb-konsentrasjonen hos ikke-røkere i første rekke et mål for erythrocyttproduksjonen i benmargen.  Denne er igjen et mål for erythrocyttlevetiden, bortsett fra ved tilstander forbundet med benmargshemolyse og ineffektiv erythropoiese (megaloblastær anemi, thalassemi).
Kullmonoksydets giftighet beror på dets sterke affinitet til hemoglobin (300 ganger sterkere enn surstoff) og andre hemproteiner. COHb kan ikke binde og transportere surstoff, og ved kullmonoksydforgiftning forskyves dessuten dissosiasjonskurven for HbO2 til venstre slik at avgiften av surstoff i vevene blir vanskeliggjort.  Resultatet blir en uttalt vevshypoksi.
Ved akutte forgiftninger er ikke bare innåndningsluftens innhold av CO avgjørende, men også eksponeringstiden.  F.eks. vil innåndnig av luft med 0,1 volumprosent CO gi COHb på 10 % etter 10 minutter, 25 % etter 30 minutter, og 60 % etter tre timer. Bindingen av CO til hemoglobinet er reversibel, og ved normal ventilasjon i hvile minsker ved høy COHb-konsentrasjon denne med 5 prosentpoeng i timen, adskillig langsommere ved konsentrasjoner under 10 %.  Hyperventilasjon og høyt oksygeninnhold i innåndningsluften påskynder eliminasjonen.

Referanseverdier

Ikke røkere:    <

3

av total-Hb 
Røkere:  4 -

10

av total-Hb 

Tolkning
Utredning av hemolytiske prosesser:
Høye verdier (2-4 %) ses ved svære hemolytiske prosesser.
Moderat økte verdier (1,2 – 2,0 %) ses ved milde og moderate hemolytiske prosesser, og ved megaloblastanemier og andre tilstander med ineffektiv erythropoiese.
Ved intoksikasjonsutredning:
Verdier over 10 % forekommer bare ved intoksikasjoner.
Verdier på 10 – 20 % COHb gir lette symptomer med hodepine og anstrengelsesdyspnoe.
Ved høyere verdier økende svimmelhet og kraftesløshet.  Bevisstløshet inntrer ved verdier på 40 – 60 %.  Respirasjonslammelse og død inntrer ved verdier over 60 %.

Alarmverdier
Verdier høyere enn 20 % vil bli forsøkt varslet pr telefon.

Publisert 21.03.2012 14:29 | Endret 27.05.2014 14:56

 Handler om