Parathormon (p)

(Parathyreoideahormon, PTH)

- plasma 

Prøvetaking
EDTA-plasma. Vanligvis brukes EDTA-plasma-gelrør, men vanlige EDTA-plasma-rør kan også brukes hvis man avpipetterer plasma innen 2 timer.  Holdbarhet: 5 døgn ved 2-8 °C.

Indikasjoner
Utredning av hyper- og hypokalsemi, eller andre forhold som gir mistanke om sykdom i glandulae parathyreoideae.  Kontroll av behandling av sekundær hyperparathyreoidisme hos pasienter med nyresvikt.

Bakgrunn
Produksjon og frigjøring av PTH reguleres via en nøye avstemt feedback-mekanisme av plasmakonsentrasjonen av ionisert kalsium.  Intakt PTH er et 84 aminosyrers langt polypeptid som raskt undergår metabolisme med avspaltning av et N-termialt (1-34) fragment, som har full biologisk aktivitet med meget kort halveringstid, og flere ulike C-terminale og midtstykkefragmenter, som alle er biologisk inaktive.  Intakt PTH har en halveringstid på noen få minutter, og aktiviteten kan derfor på kort tid svinge betydelig.
Via nyrer, tarm og skjelett regulerer PTH konsentrasjonen av ionisert kalsium i blodet.
Metoden som benyttes bestemmer kun intakt PTH.

Referanseverdier
1,6 - 6,9 pmol/L

Tolkning
Resultatet av PTH må alltid vurderes i forhold til konsentrasjonen av albuminkorrigert S-kalsium eller ionisert kalsium i blod (vi har vist at albuminkorrigert S-kalsium kan erstatte direkte måling av ionisert kalsium i blod).  S-Kalsium og S-albumin vil dermed automatisk bli tilleggsrekvirert og albuminkorrigert S-kalsium beregnet hver gang PTH blir rekvirert.
Forhøyede verdier, eller høye verdier i forhold til albuminkorrigert S-kalsium, ses ved primær hyperparathyreoidisme, samt ved sekundære, og de mer sjeldne tertiære former for hyperparathyreoidisme.  Lett økte verdier kan også forekomme ved familiær hypokalsurisk hyperkalsemi, og under behandling med litium.
Lave verdier, under nedre referansegrense eller i nedre referanseområde, finner man vanligvis ved hyperkalsemier av andre årsaker, f. eks. i forbindelse med malign sykdom. Lave verdier ses videre ved hypokalsemi på grunn av hypoparathyreoidisme.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell 

Publisert 19.06.2012 15:05 | Endret 21.11.2017 15:33

 Handler om