Prostataspesifikt antigen (s)

(PSA)

- serum

Prøvetaking
Serum.

Indikasjoner
Diagnostisk ved klinisk mistanke om cancer prostatae. Oppfølging av pasienter med kjent prostatacancer. Utredning av pasienter med påviste skjelettmetastaser av ukjent opphav.

Bakgrunn
Prostataspesifikt antigen er et proteolytisk enzym med molekylvekt 33 kDa.  Dets fysiologiske funksjon er å spalte de koageldannende proteiner i sedvæske og holde den i flytende form.  PSA produseres av epitelet i prostatakjertlene, men er også påvist i endometrium, normalt brystvev og 30 % av brystcancere.
I serum sirkulerer PSA for en stor del bundet til proteasehemmeren alfa-1-antichymotrypsin, noe som forklarer den relativt lange halveringstiden på to døgn for PSA.

Referanseområde
< 49 år:      < 2,5 ug/L
50 - 59 år:  < 3,5 ug/L
60 - 69 år:  < 4,5 ug/L
> 70 år:      < 6,5 ug/L

Tolkning
Svært høye verdier (> 40 ug/L) indikerer cancer prostatae med stor sannsynlighet. Moderat forhøyede verdier ses foruten ved prostatacancer også ved benigne tilstander som prostatahypertrofi, prostatitt og akutt urinretensjon. Det er en "gråsone" fra 4 til 20 ug/L med økende risiko for malignitet med økende verdier.  Måling av PSA er kun et hjelpemiddel, og svaret må vurderes mot problemstilling, kliniske funn og alder. Ekspertgrupper advarer mot å bruke PSA til å screene på prostatacancer, det bør være et subjektivt eller objektivt grunnlag for undersøkelsen.
Lave verdier under deteksjonsgrensen (< 0,1 ug/L) ses etter radikal prostatektomi. Målbare konsentrasjoner av PSA mer enn 3 uker etter inngrepet indikerer resterende prostatavev/residiv med stor sannsynlighet.
Stigende verdier etter transurethral reseksjon med anti-androgen terapi tyder på økende mengde cancervev.  Ved anti-androgen terapi kan imidlertid lave verdier av PSA forekomme selv ved utbredte skjelettmetastaser.

Feilkilder
Pasienter som behandles med høye doser biotin (> 5 mg/dag), kan få falskt lave verdier.

Biologisk og analytisk variasjon
Se egen tabell

Publisert 22.06.2012 11:23 | Endret 21.11.2017 14:23

 Handler om